24.11.07

Lærarar og ekstrainntekter

Det står å lese i avisene at ein italiensk kvinneleg lærar har blitt oppsagt av di ho spelte inn pornofilmar på fritida. Elevane oppdaga dette og klistra opp bilete av ho på skulen.

Skal det vere umogleg for lærarar å tene ein slant på pornofilmar på fritida òg, no?

Lærarhetsen kjenner ingen grenser.

22.11.07

Kva om det går steingale?

Eg har av og til ein tendens til å engste meg for ting som i røynda ikkje er noe å engste seg for. Eg er til dømes redd for kortvokste menn, av di historia har vist at dei kortvokste mennene er svært farlege (Mao, Napoleon, Hitler, Mussolini, Franco, etc.). Eg engstar meg óg for alle tilsetjingsstoffa i maten, for alt som kan gå gale på sykkelturen heimefrå og til jobb, for tjukke damer utan BH med pedagogisk utdanning og keramikkøyredobbar, osv.

Men denne gongen er det annleis, for dette trur eg verkeleg kan gå gale. På CERN-laboratoriet i Sveits har dei laga ein svær underjordisk tunnell som inneheld ein aksellerator for små partiklar. Dette har eg ikkje greie på, men eg forstår at dei i denne tunnellen kjem til å sende to av desse partiklane i usannsynleg stor fart mot kvarandre, for å få dei til å kollidere. Dette vil utløyse valdsame reaksjonar, så valdsame at dei kan samanliknast med alt stresset som skjedde då sjølvaste universet blei til.

Så langt høyrest det berre ut som eit overdimensjonert eksperiment, litt som Petter Stordalen på kjemilabben. Men det er dette som får meg til å bli bekymra:

Etter teorien vil det nemleg dukke opp partiklar vi aldri før har sett! Som ein professor i eksperimentell (herregud!) partikkelfysikk seier det:
Ingen vet helt hva vi kommer til å få se. Men jeg føler meg sikker på at LHC kommer til å åpne et nytt vindu i vår forståelse av hvordan universet henger sammen.
Ingen veit heilt kva som vil skje? Dette er så enkelt at sjølv ungar forstår det: Kva om vi får sjå partiklar som et seg ut av tunnellen, sluker heile Sveits for så å ta med seg resten av verda i ein smell av kosmiske dimensjonar, som etterlet heile mjølkevegen som eit einaste stort, svart hol? Dei innrømer jo at dei ikkje veit kva som dukkar opp der nede? Kvifor hiv dei seg ut i eit slikt eksperiment for å skaffe "en teori om alt?" Bør ikkje ein teori om alt byrje med varsame eksperiment av di det angår nettopp noe så omfattande som alt?


Attpåtil skjer dette i 2008, då Stavanger har kulturbystatus.

Illustrasjonsfoto: Ein fysikkstudent har oppdaga ein partikkel han meiner bør aksellererast så fort som råd . Her drøftar dei koss dei skal få partikkelen laus frå tavla.

20.11.07

Koss å skrive ein god nynorsktekst, del 1

Ein høyrer ofte om at folk slit med nynorsken. Det er vanskeleg å skrive nynorsk, blir det sagt. Dette stemmer ikkje i det heile, du må berre følgje nokre reglar. Eg snakkar ikkje om grammatikkreglar, men heilt andre reglar for koss du skal føre språket, og ikkje minst kva du skal og ikkje skal skrive om, som er mykje viktigare enn grammatikk.

Framover kjem eg med ei rekkje reglar, som til saman utgjer eit nynorskkurs. Her er den første regelen:

1. Du må vere ironisk og/eller satirisk, gjennomført gjennom heile teksten.
Ein nynorskar kan ikkje skrive til dømes "dama var overvektig." Han må skrive "skapnaden, som etter alt å døme var hokjønn grunna a) lukeparkeringa ho nesten gjennomførte og b) to utvekster på kroppen som byrja på bringa og strakte seg som to slunkne beverhalar nedetter magen og stogga rett over bikinilinja, sannsynlegvis i angst, var i ein slik lekamleg forfatning at det var heilt tydeleg at ho hadde for vane å ete dessertane sine."

Hugs at du blir lettare tilgjeven for overtramp og injurier når du skriv nynorsk, rett og slett av di nynorsken får deg til å høyrest mindre erfaren og meir hjelpelaus enn det du eigentleg er. Dersom ein politisk korrekt miljøinteressert høgt løna 40 år gamal mann hiv egg på kongen, blir han straffa, av di han ser tilrekneleg ut, og snakkar standard austnorsk. Ein lusekofte-tjukkas med vestlandsmål som gjer det same, blir ledd av.

Difor: Flesk til, ingen straffar deg.

Illustrasjonsfoto: Mann frå bygd som på klingande vestlandsmål fortel lensmansdottera i den same bygda at ho har altfor tjukk ræv. Som de ser, tar ho ikkje dette alvorleg i det heile, hovudsakleg grunna vestlandsmålet hans.

27.9.07

Støtt dei fredelege demonstrasjoane mot militærdiktaturet i Burma

i morgon, fredag 28. september, ved å bere ei raud skjorte.

Ein lettfatteleg artikkel om stoda i Burma finn du her.

24.9.07

Skagen Fondene

Stavanger Aftenblad skriv at trioen bak Skagen Fondene (ja, slik blir det skrive) er milliardærar.

Eit lite tips til å investere pengar kan vel vere betimeleg, trass i at det er nettopp dette dei lever av: Eg føreslår å bruke nokre kroner av milliardane på ein korrekturlesar.

23.9.07

Har moral, men manglar 25 kroner

På laurdag var eg parkeringsvakt for Viking, før og under kampen mot Ålesund. Eg sto altså og tok betaling, kroner 25, og peika på kor folk kunne parkere.

Opp gata inn mot parkeringsplassen, der eg sto, kom køyrande ein gråhåra mann i ein stor, svart bil, og eg kjende umiddelbart igjen bispen, Ernst Baasland, i førarsetet. No er eg ikkje tilhengar av å tillegge biskopar høgare moral enn vanlege folk, men akkurat Baasland trur eg på. Eg trur rett og slett Baasland er ein tvers igjennom real kar, han har rak rygg og god moral, slike gutar som gamle Noreg vil ha.

Det han derimot ikkje hadde i det han køyrde mot parkeringsplassen og eg myndig vinka han til meg (eg er trass alt frå fergefylket Sogn og Fjordane) var 25 kroner. Visakortet var på plass, men ikkje ein sølvpenge laust.

Biskpar er ålreite dyr, i alle høve nokre av dei. Hadde dette vore Kvarme, hadde eg kan hende nekta han adgang før han kunne gje meg pengane (sjølv om eg strengt tatt ikkje kunne ha gjort det. Men, hei -- eg er frå fergefylket Sogn og Fjordane og kan vinke folk i kva retning som helst). Men sjølvsagt fekk Baasland adgang til parkeringsplassen, mot å love å betale 50 kroner neste gong. Noe han heilt sikkert gjer, sidan han har evige trugsmål om alvorlege ting hengande over seg viss han lyg og svindlar.

Og Viking vann, gjorde dei ikkje? Spør du Märtha Louse, er det slett ikkje sikkert dei hadde vunne utan ein mann med så god kontakt med englane som Baasland på tribuna.

21.9.07

Klimakvoter til sals i Stavanger og omegn

Eg byrja eit nytt tilvere med ny jobb 1. august. Poenget med å nemne det her, er det at eg samstundes byrja å sykle til (og frå) jobb, og følgjeleg har vi greidd å kvitte oss med ein av bilane i hushaldninga.

Dermed forureinar eg nokså lite, og tenkte at det kan kome andre til nytte. Dersom eg då har redusert klimagassutslippa i familien vår med 50% gjennom å slutte å køyre bil (eg køyrde svært mykje meir rundt om kring enn ho eg er gift med, så 50% er eit realistisk overslag, dersom ein justerer for resten av faktorane som bidrar til forureining (forbruk, straum, etc.).

Dermed har eg ein god del prosent å gå på. Eg vil derfor leggje ut ca. 25% på marknaden, slik at latsekkar kan kjøpe seg ut av ei moralsk knipe ved å betale meg per tur. Eg sel 50% av det reduserte forbruket vårt, og dersom eg legg det til 50%-reduksjonen min, kjem eg opp i 75% reduksjon, ikkje 50. Det er likevel ganske mykje, og vil bidra til miljøet.

Eg tar betalt i antal kilometer med bil, og kvota eg sel er då tilsvarande det antalet kilometer med bil vår familie køyrer innanfor rammene til dei 25% eg legg ut på marknaden. 25% av det antalet kilometer vi køyrer, til dømes i løpet av ein dag. Viss familien min har køyrt 10 mil til dagen i snitt, dette er redusert med 50% og eg har lagt på ei 25%-kvote, sel eg altså 2,5 mil til dagen.

Prisen er på utrulege (låge) 100 kroner kilometeren. Gje melding her til bloggs, så ordnar vi pengane i ein grå konvolutt under ei eller anna bru.

16.9.07

Valgerd les dampande erotikk

I samband med at det er 50 år sidan Agnar Mykles Sangen om den røde rubin blei forboden i Noreg, skal Valgerd Svarstad Haugland lese utdrag frå denne boka. Dette skal skje på Nobels Fredssenter, som eit slags ytringsfridomsstatement.

Omgrepet "glede" vil eg tru kan drøftast på mange måtar, frå eit utall vinklar. Eg vil tru at det er ein lite kontroversiell påstand at du ikkje veit kva glede er viss du ikkje har ei oppfatting av det motsette, "ikkje-glede." Vi kunne jo aldri ha snakka om ein bein strek viss det ikkje eksisterte oppfattingar av krokete strekar.

Slik vil det naturleg nok forhalde seg med dei erotiske gledene òg, og eg har ved å lese om Valgerds dampande stunt på Fredssenteret funne mine erotiske fanatsiars antitese, mi krokete linje. Eg trudde lenge Vibeke Seter hadde etablert seg i min generasjon som det optimale aseksuelle vesenet, men i vaksen alder ser eg at ho har blitt solid erstatta av Valgerd.

Slik sett kan denne høgtlesinga sjåast på som ein installasjon, eller ein montasje. Eg kan ikkje tenkje meg eit større eksperiment med paradoksa og kontrastane enn det å høyre (og sjå) Valgerd lese om at Ask Burlefot stryk ei kvinne ømt over beverpelsen.

Lat oss alle håpe at det ikkje finst teikn til dramatisering i framføringa hennar.

PS: Dette med ordet beverpelsen og dømet frå rettssaka der dette blei nemnt, er for øvrig ei vandrehistorie. Ordet beverpels førekjem ikkje i noen av bøkene til Mykle, men sidan alle lèt til å tru det, fungerer det som døme i denne samanhengen. Dessutan er eg ein tilhengar av å ikkje øydeleggje gode historier med fakta.

PS 2: Ein bokhandel i Stavanger hadde for nokre år sidan sal på Mykles bøker, og reklamerte med låge prisar på boka Lasso rundt fru Lunde. Morosamt.

19.8.07

Svigerfaren frå Helvete er daud, leve svigerforeldra frå Helvete!

Dette gjeld kongehuset, som er ei uutømeleg kjelde til spas, og eg vil i dag glede meg over følgjande:

Ikkje før Sven-O tok kvelden, signe minnet, og med sin bortgang la ei skodde av kjedsommelegheit over kongehuset, entra ekteparet Bein scena. Det vil seie: Dei har gifta seg igjen for tredje gong, alt grunna styret rundt sonen Ari og englefru M-Lou.

Og desse to, altså ekteparet Bein, har eg verkeleg trua på: Gammalhippiar med sans for englar (ja, dei òg) hamp (vil eg tru -- goes with the territory) og fri kjærleik (seier dei sjølv) -- slikt treng kongehuset (Queen-S og H-Rex, Mette-Minus og Big-H) i fråver av Sven-O.

Eg skulle verkeleg ha likt å vore fluge i suppa under ein av dei komande familiemiddagane.

6.8.07

Lat ikkje englane nyse på deg

Märtha Louise Behn har starta ein skule der ho gjer deg i stand til å pleie omgang med englar.

Eg vil med dette på vegner av meg sjølv og Foreininga for 3 rekneartar ta avstand frå dette, av hygieniske årsaker. Englar er fjørkledde, og minglar med duer og liknande. Desse ber med seg parasittar. Englekontakt gjer deg dermed sjuk.

Vidare er det tilrådeleg å halde seg vekke frå englar dersom fugleinfluensaen kjem til Noreg, og i alle høve er det lurt å halde seg på avstand frå englane, heilt til influensaen er under kontroll.

19.4.07

6000 år er nok: Min kamp skal kronast med siger,

og den sigeren skal vinnast saman med Unge Høgre.

Unge Høgre går til felttog mot nynorsken under parolen "100 år er nok." Som kløktige lesarar av denne bloggen veit, støttar eg logikken til Høgre fullt ut: Ved å kutte ut nynorsken som skriftspråk, i alle høve til anna enn dikt og liknande fjas, får ein betre tid til å lære seg bokmål. Dette er enkel matematikk.

Eg held derfor oppe motstanden min mot at vi skal ha opplæring i heile 4 rekneartar, og føreslår å kutte ut reknearten subtraksjon under parola "6000 år er nok." Eg er litt usikker på kor lenge vi eigentleg har halde på med subtraksjon som matematisk disiplin, men vi har i alle høve subtrahert på fritida i minst 6000 år. Dessutan er subtraksjonen matematikkens Siv Jensen, negativt og surt, så denne reknearta er eit godt utgangspunkt.